Vedtekter

Navn/foretaksnavn: Skala Modellflyklubb

Adresse: Skalamodellflyklubb har lokasjon på leigd grunn på Ulset, 6063 Hjørungavåg i Hareid kommune. Denne adressa kan ikkje brukast som postadresse dermed må all post sendast til kasserar.

Epost:               post@skalamodellflyklubb.no                                                          Heimeside:       www.skalamodellflyklubb.no

Formål:

 • Klubben har som mål å samle alle som driv med, eller er interesserte i modellflyging i nærområdet, og bringe slik aktivitet inn i kontrollerte former.
 • Legge grunnlaget for sikker modellflyaktivitet og godt miljø gjennom klubbmøter, stemner og hyggelig samvær.
 • Gjere hobbyen familievennlig. Gjennom forskjellige arrangement prøve å la flest mulig i familien få glede av klubbens virke

Medlemskap

 • Medlemskap er åpent for enhver som støtter foreningens formål. Medlem er den som har betalt kontingent.
 • Et medlem som ikkje har betalt kontingenten etter purring kan strykast frå medlemslista og har dermed ikkje rett til å flyge på stripa uten samtykke frå styret.
 • Opplysninger som Styret får om det enkelte medlem, er underlagt taushetsplikt.

Styret

Klubbens styre skal bestå minimum 3 personar. Formann, nestformann og kasserar. Desse velgast for eit år om gongen på årsmøtet.

Styret kan delegere arbeidsoppgavar til medlemmar/interesserte.

Styrets ansvar:

 • Leie klubbens virksomheit mellom årsmøta.
 • Kalle inn til dugnadar for å holde vedlike anlegget vårt på Ulset.
 • Forvalte klubbens midlar og kreve inn kontingent.
 • Forberede og kalle inn til årsmøter, og sette opp dagsorden.

Styret er øverste organ

 • Styret er klubbens øverste organ.
 • Årsmøte avholdast innen utgongen av april kvart år, og skal kunngjerast for medlemmene på epost og foreningens heimesider seinast to veker før den avholdast.
 • Forslag som ønskast satt på dagsorden kan takast opp på årsmøte ved å møte opp her.
 • Årsmøteforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt og minst 2 i styret er deltakende.
 • Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent for førre år. Medlemskap gir rett til å stemme ved fremleggelse av fullmakt. Møtende medlem kan fremlegge fullmakt på inntil tre stemmer.

Årsmøteforsamlingen skal i tillegg til andre saker som har kommet opp behandle:

1. Klubbens drift/planer/utvikling.

2. Regnskap.

3. Fastsettelse av medlemskontingent.

4. Valg av styre.

5. Innkomne forslag.

Vedtak og beslutninger skal protokollføres.

Vedtektsendringer

 • Forslag om vedtektsendringer må være styret i hende innen årsmøte som holde i mars/april, og bli sendt medlemmene senest to uker før årsmøte.
 • Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Heimeside for modellflyinteresserte på Søre Sunnmøre og omegn